Raymond Vineyards
2016 Napa Valley Reserve Chardonnay
2016 Raymond NVR Chardonnay - Silver, Sakura logo
Silver
Sakura Japan Women's Wine Awards 2019
Raymond Vineyards
2016 Napa Valley Reserve Chardonnay
2016 Raymond NVR Chardonnay - Silver, Sakura logo
Silver
Sakura Japan Women's Wine Awards 2019
Raymond Vineyards
2016 Napa Valley Reserve Chardonnay
2016 Raymond NVR Chardonnay - Silver, Sakura logo
Silver
Sakura Japan Women's Wine Awards 2019
Raymond Vineyards
2016 Napa Valley Reserve Chardonnay
2016 Raymond NVR Chardonnay - Silver, Sakura logo
Silver
Sakura Japan Women's Wine Awards 2019